Razno

Uskrsna čestitka ZK Stajnica

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2023. godini

                  

               
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ: 2125-4-23-02-30
Brinje, 01. ožujka 2023.godine
 
Temeljem članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21) i članka 27. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 21. prosinca 2021. godine te prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 28. veljače 2023. godine Općinski načelnik donosi
 
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje
provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2023. godini
 
I.
Prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2023. godinu“, utvrđuje se namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti organizacijama civilnog društva iz proračuna Općine Brinje za 2023. godinu kako slijedi:
 
Redni broj
Prijavitelj
Bodovi (maks. 500)
Naziv programa/manifestacije
Odobren iznos
1.
UDRUGA ŽENA „PAVENKA
490
   „Redovna djelatnost“
5.310,00
 
 
2.
PD ŠKAMNICA
480
„Ispraćaj stare godine u podne“
2.050,00
3.
UDRUGA POSTOJIM,
478
„Logopedska pomoć djeci s teškoćama u Brinju“
3.980,00
4.
PD „ŠKAMNICA“
451
„Redovna djelatnost“
585.00
5.
UDRUGA SLIJEPIH LSŽ
397
„Brinje za nas“
1.400,00
6.
GOSPIĆKI GLAZBENI CENTAR – UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ UZ GLAZBU
377
„Glazbeni tečaj Brinje“
2.000,00
7.
KONJIČKI KLUB ANA
365
„Smotra konja i bambino cup LSŽ“
300.00
8.
KONJIČKI KLUB ANA
362
„Vuča trupac 2023.“
1.000.00
9.
KUD BRINJE
316
„Nad Gradinom misečina sija“,
1.500,00
10.
UDRUGA GLAZBENIKA NOTALIKA
302
„Castle rock festival“
2.000,00
11.
ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA „VILA VELEBITA“ SISAK
293
„Posjet Lici i Brinju“.
1.000,00
12.
 UDRUGA GLAZBENIKA NOTALIKA
283
„Pitka voda u kršu i utjecaj klimatskih promjena“
1.000,00
13.
KUD BRINJE
281
„Redovna djelatnost“
2.000,00
14.
 HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE
262
 
„Like Lika festival“
800.00
15.
OOUHDDR Općine Brinje
254
„Brinjski dragovoljci Domovinskog rata“
2.000,00
16.
UDRUGA LIPICE, Program „Plan rada i programa Udruge Lipice za 2023. godinu“
252
„Plan rada i programa Udruge Lipice za 2023. godinu“
2.000,00
17.
UDRUGA MARIJA MAGDALENA
252
„Organizacija sv. Marije Magdalene“
1.400,00
18.
UDRUGA LIPICE
250
„Opremanje kulturnog doma Lipice“
1.500,00
 
II.
            Općina Brinje će u roku od osam radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava pisanim putem obavijestiti organizacije civilnog društva čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.
 
III.
            Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, i na oglasnoj ploči Općine Brinje.
 
 
 
IV.
            Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
            Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku osam dana od dana primitka prigovora.
 
V.
Općina Brinje će s organizacijama civilnog društva kojima je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
U slučaju kada je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta Jedinstveni upravni odjel zatražit će dostavu revidiranog proračuna programa ili projekta kako bi planirani troškovi odgovarali dodijeljenim financijskim sredstvima u odnosu na predložene aktivnosti.
 
 
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
 
Zlatko Fumić
 
Objavljeno na službenoj stranici OPĆINE BRINJE
 

Čestitka ZK Stajnica

 

Naša Stajničarka srebrna na Europskom prvenstvu U21-Tirana 2022

Ličanka o kojoj smo već pisali u ciklusu Ličkih priča, Nikolina Mesić, postigla je novi uspjeh u sportu kojim se bavi.

Njezine priče prisjetite se OVDJE, a o njezinom, kao i o uspjehu ostalih članova postignutim na Europskom prvenstvu U21, TKD Jastreb objavio je na svojim stranicama:

Nikolina Mesić – 73 – SREBRO
1. kolo – nadmoćna pobjeda nad britankom Sutherland Emily – predaja
2. kolo – Jokic Marija, BiH 2:0
3. kolo Nika Klepac CRO 2:0
Finale gubi od Mile Mastelić – Marjan 2:0
Helena Dujmić – 53 – 5-8. MJESTO
1. kolo Kaourtishi Nagia Cipar 2:0
2. kolo Dinkovic Lena Cro 2:0
3. kolo gubi od Mendoza Shantelle,Danska 0:2
TRENER: Matej Škreblin
 
Bravo jastrebice naše, bravo treneru Matej!!!
 
I na kraju, da podsjetimo…
 
Ovo je već četvrta u nizu jastrebova europska medalja u selekciji U21.

2018. – SREBRO Ane Taslak

2019. – BRONCA Laure Glasnović

2021. – BRONCA Helene Dujmić

2022. – SREBRO Nikoline Mesić
 

 

O D L U K U o podmirenju troškova nabave obrazovnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023.

Izvor: Općina Brinje 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-01/22-01/22
URBROJ: 2125-4-22-02-01
Brinje, 01.09.2022..

 

Na temelju članka 86. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 4/21, 17/22), Općinski načelnik Općine Brinje donosi

 
O D L U K U o podmirenju troškova nabave obrazovnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023.
 
I.
Svi udžbenici od 1. do 8. razreda iz obveznih i izbornih predmeta bit će besplatni za sve učenike osnovne škole, a nabava tih udžbenika financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
II.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način podmirenja troškova drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, atlasi) za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023. iz proračuna Općine Brinje.
 
Kutije za tehnički i likovne mape financiraju roditelji u cijelosti.
 
III.
Pravo na financiranje troškova obrazovnih materijala u iznosu od 100% opravdanih troškova ostvaruju:
 
a) roditelji učenika koji pohađaju prvi razred OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika OŠ Luke Perkovića Brinje koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji troje i više učenika koji pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
c) korisnici zajamčene minimalne naknade čija djeca pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
d) roditelji učenika koji pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu, a kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji.
 
IV.
Pravo na sufinanciranje troškova obrazovnih materijala u iznosu od 50% opravdanih troškova ostvaruju:
 
a) roditelji učenika koji pohađaju od 2. do 4. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji učenika od 5. do 8. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje ili učenika srednje škole, čiji mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci su od 1.500,00 kuna do 2.000,00 kuna po članu obitelji.
 
V.
Zahtjev za podmirenje troškova nabave obrazovnih materijala podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi Luke Perkovića Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje najkasnije do 30.09.2022. godine. 
 
Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
VI.
Zahtjevu za (su)financiranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:
 
a) Presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) Potpisanu izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o mjesečnim neto prihodima u posljednjih šest (6) mjeseci po članu obitelji,
c) Račun sa specifikacijom za kupljene obrazovne materijale na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen),
d) Preslika računa na koji se vrši isplata
 
Zahtjevi bez priložene obvezne dokumentacije neće biti razmatrani.
 
VII.
Općina Brinje po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva.
 
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
 
Zlatko Fumić
 
Dostaviti:
- Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje
- Računovodstvo, ovdje.
- Pismohrana, ovdje.

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom području LS županije

Izvor: Općina Brinje, 26.03.2022.

Večeras je održana izvanredna sjednica Županijskog stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije uslijed nastale situacije sa sve učestalijim požarima na području šire okolice grada Gospića kao i svih drugih gradova i općina na području Ličko-senjske županije.
Zbog učestalih požara koji uzrokuju počinjenja velikih materijalnih šteta na šumskom dobru, ugrožavanja od zapaljenja obiteljskih kuća i ometanja redovne protočnosti prometa, na sjednici je donesena Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom prostoru koja će biti na snazi do opoziva.
I danas je u Brinju bilo dima s više lokacija unatoč apelu DVD-a Brinje i Općinskih službi.
U narednim danima intenzivno će se provoditi kontrole na području Ličko-senjske županije uslijed čega će, ukoliko dođe do paljenja vatre na otvorenom prostoru, protiv počinitelja biti pokrenuti službeni postupci i izrečene novčane kazne.

M.J. / ŽSCZ

PETI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA KORIŠTENJE ZNAKA “LIKA QUALITY”

Preuzeto: lika-destination.hr

 

Temeljem Pravilnika o korištenju jamstvenog žiga „Lika Quality“, Klaster Lika Destination u suradnji s Lokalnom akcijskom grupom Lika i Poljoprivrednom zadrugom Lika COOP dana 09. ožujka 2022. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa za korištenje Znaka „Lika Quality“

- za proizvode

1. Predmet poziva

Predmet ovog poziva je iskazivanje interesa za korištenje jamstvenog žiga „Lika Quality“ (u daljnjem tekstu: Znak), namijenjenog poticanju razvoja domaće proizvodnje temeljene na tradiciji, podizanju razine kvalitete lokalnih proizvoda, proizvodnih tehnologija i usluga, poticanju stvaralaštva, kreativnosti, izvornosti, razvojno-istraživačkog rada, inovacija i invencije te promociji identiteta ličke i podvelebitske regije.

Znak „Lika Quality“ registriran je u Državnom Zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske kao jamstveni žig. 

 2. Stjecanje prava na korištenje Znaka

Pravo korištenja Znaka dodjeljuje se proizvodima koji su proizvedeni u skladu sa svim zakonskim propisima na području destinacije Lika te s uporištem u tradiciji. Područje destinacije Lika obuhvaća 15 jedinica lokalne samouprave (JLS) i to 3 grada (Gospić, Otočac i Senj) te 12 općina (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plaški, Plitvička Jezera, Rakovica, Saborsko, Udbina i Vrhovine).

 3. Način dostave prijava

Prijave na Javni poziv mogu se dostaviti:

a) u tiskanom obliku – u zatvorenoj omotnici, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu

Klaster Lika Destination

Budačka 12

53 000 Gospić

„Prijava na Javni poziv - Lika Quality - 2022“

 b) u elektronskom obliku na e-mail adresu: info@lika-destination.hr s naslovom e-maila „Prijava na Javni poziv – Lika Quality -2022“.

 4. Rok za dostavu prijava:

Prijave za Javni poziv dostavljaju se do 11. travnja 2022. godine

5. Dokumentacija potrebna za prijavu za natječaj (dokumentaciju za prijavu možete preuzeti niže na stranici)

  • Zahtjev za dodjelu prava uporabe Znaka Lika Quality

  • Izjava podnositelja Zahtjeva o lokalnom podrijetlu robe

  • Izjava podnositelja Zahtjeva o ispunjenju preuzetih obveza (za proizvođače čiji proizvodi već nose Znak Lika Quality)

  • Anketni upitnik

  • Izjava o davanju suglasnosti za korištenje osobnih podataka

  • Prilozi potrebni za prijavu na natječaj (prilozi su detaljno objašnjeni u Prilogu 1 i Prilogu 2 Uputa za prijavitelje ovisno o kategoriji proizvoda)

  • Kratki opis proizvođača i proizvoda koji se prijavljuje poslan e-mailom ili na CD-u

  • Fotografije proizvoda koje će služiti u promotivne svrhe poslane e-mailom ili na CD-u

  • Dokumentacija o proizvodu s kojom podnositelj raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda (ukoliko ih podnositelj posjeduje)

6. Način obavještavanja o prijavi                                                                                                                                       

 

Prijavitelji će o statusu prijave biti obaviješteni nakon održanih sjednica tijela koja odlučuju o dodjeli prava korištenja Znaka na kontakt naveden u Zahtjevu za korištenje Znaka

Molba načelnika Zlatka Fumića za racionalno trošenje vode!

Izvor: FB Općina Brinje, 23. listopada 2019.

Poštovani i dragi sugrađani,

Molim Vas da se pridržavate uputa Vodovoda Brinje za racionalno trošenje vode jer današnjim uvidom u vodocrpilišta došli smo do saznanja da ostajemo bez vode.

Obećano nam je od strane Hrvatskih voda da će taj problem biti riješen tokom ove godine ali zbog same papirologije i financijske izdašnosti, koja sada doseže gotovo 4 mil. kuna, cijeli taj proces je znatno usporen.

Još jednom Vas molim da racionalno trošite vodu, da se ne dovedemo u situaciju da nemamo vode ni za piće.

Također Vas molim da ne napadate Vodovod Brinje i direktoricu jer uistinu ulažu nadljudske napore kako bi sanirali kvarove.

Zbog starosti vodovodne mreže poduzeće svaki dan ima kvarove koje efikasno otklanja, iako raspolaže sa skromnim brojem ljudi i tehnike.
Za Vašu informaciju, ove godine su imali 215 kvarova pa sami prosudite čime se bore.

Vaš načelnik Fumić

Priča o mom zavičaju

Pripremila: djevojčica Iris Šprajc, Stajnica


"Brinje je naselje u sjeverozapadnoj Lici Lleži u krškoj uvali brinjskog polja na staroj Jozefinskoj cesti koja iz Karlovca vodi u Senj, a prelazi preko dva dominantna prijevoja Kapele i Vratnika. Središte je istoimene općine, a pripada Ličko-senjskoj županiji. U prošlosti su Brinjem gospodarili krčki knezovi Frankopani. Oni su na jednoj uzvisini Gradini podigli tvrdi grad poznat kao Sokolac i koji i danas krasi naše mjesto.

Želim vam reći i malo o špilji Siničić Glavni ulaz u Siničić špilju otvor gleda prema Brinju.iza kojeg sljedi prostrana dvorana s pravim sinfonskim jezerom. U rano proljeće od viška vode prelije se voda pa ona nađe put kroz rupe u stjenama i izvire vani u prekrasnim slapčićima. Siničić špilja se nalazi južno od Brinja kraj Letinca. U špilji su nađeni i keramički predmeti i kosti životinja. Siničić špilja je zaštićena. Okolna mjesta u općini Brinje su: Stajnica, Jezerane, Kržpolje, Lipice, Letinac...

Zovem se Iris Šprajc. Imam 10 godina i iz Stajnice sam. Volim Liku i njeno ime i s njome se ponosim."

 

Sjećanje na baku...

Večernjakova blogosfera: Kiša me na tebe podsjeti


Emocija u meni se uzburkala gotovo radeći nered. Na tren zatvaram oči ne bih li oživio njen lik. Oživljavam zagrljaj, a dok dašak vjetra iz otvorenog tramvajskog prozora mrsi moju kosu sjećam se tog osjećaja. Sjećam se radničkih ruku, bora, ali opet najfinije mekoće kada bi svoje dlanove pritisnula uz moje lice.

Ovo su situacije kada bilo kakav stil pisanja prestaje važiti. Ovo je kada iz mene progovara emocija, a emocija nema stil. Pospremio sam uspomene, imam ih u mislima, a sjeta nagovara moje srce da zakuca brže. Često tako razmišljam s kišom, ona oživi moju emociju i podsjeti me kako daljina nije prepreka ljubavi i kako ljubav ne vezujemo samo uz čovjeka, ali je čovjek sredstvo njena formiranja.

Odsanjao sam te, a pljusak je sa sobom donio sve ono lijepo što se dešavalo u prethodnih dvadesetak godina. Ulazim u tramvaj, sklapam kišobran i brzinski utrčavam ne bih li u toj gužvi ugrabio prostora dovoljno da se mogu ukopati i preživjeti mahnitu vožnju. Ceste su podivljale, nije dugo bilo kiše i ljudi ponovno doživljavaju skliske kolnike. Snalaze se. Nadomak mene stoji starija gospođa, baka, čvrsto držeći svog, rekao bih, unučića i gladeći ga po kosi dok se on sneno drži za tramvajsku sjedalicu.

Emocija u meni se uzburkala gotovo radeći nered. Na tren zatvaram oči ne bih li oživio njen lik. Oživljavam zagrljaj, a dok dašak vjetra iz otvorenog tramvajskog prozora mrsi moju kosu sjećam se tog osjećaja. Sjećam se radničkih ruku, bora, ali opet najfinije mekoće kada bi svoje dlanove pritisnula uz moje lice. Osjećaj topline kao oganj, ali bez opeklina, pritom ne zaboravljajući nazvati te svim nebeskim tijelima. Bio si joj sunce i zvijezda, ponekad mjesec, a najčešće sunašce. Tvoja fizička odraslost njoj nije predstavljala bitan faktor, a dok s ponosom promatra kako je plafon sve bliže vršcima tvojih prstiju, tako svjesna kako je tvoj poriv za svijetom jači, još intenzivnije uči te kako je biti dobar najveća vrijednost koju možeš imati u ovom besramnom svijetu.

Lutam. Vezujem emocije i događaje. Trenutak se krišom smijem, a već drugi gorčina se prostire mojim licem. Ma, tako se ljutim jer su mi oduzeti oni koje nisam htio dati. Ne osjećam se uvijek spremno koračati bez njih, a ljutnji dajem prostora toliko da se kao razmaženi dječarac spremam prekrižiti ruke i nezadovoljstvom ometi vlastitu aktivnost.

Promatrajući kapljicu na tramvajskom prozoru njenu prolaznost poistovjetim sa životom, ali baš kao što kapljica obilježi svoju putanju, tako i ljudi ostave svoje tragove. Toliko snažno se integriraju u tebe za cijelog života, a njihovo učenje te čini cjelovitim u ovom malo manje cjelovitom svijetu.

Misao o tragovima me vodi do njenih začetaka. Promišljam o svojoj kišnoj Stajnici, tamo sam tkan. Satkale su me riječi, promatranje i pitanja na koje sam uvijek dobivao najbritkije odgovore. Tamo se osjećam najbliže tebi. Nikada se neću sramiti kada me usporede s tobom. Naučila si me da ‘praštam, jer nitko zla ne može učiniti koliko ti možeš oprostiti. Naučila si me da šamar ne shvaćam dovoljno ozbiljno, jer nesretniji je onaj koji ti ga je dao. Naučila si me da priđem svakome tko plače i smijem se sa svakim tko se smije.

Mlad sam i propitkujem važnost, ali češće prihvaćam smjenu, jer možda se na onome svijetu zaista gradi štit. I kako sam rekao jednom, ponavljam, sjećat ću te se zauvijek. Ti za mene nisi bila broj i nikada nećeš postati datum.