O D L U K U o podmirenju troškova nabave obrazovnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023.

Izvor: Općina Brinje 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 402-01/22-01/22
URBROJ: 2125-4-22-02-01
Brinje, 01.09.2022..

 

Na temelju članka 86. Statuta Općine Brinje („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županije br. 4/21, 17/22), Općinski načelnik Općine Brinje donosi

 
O D L U K U o podmirenju troškova nabave obrazovnih materijala za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023.
 
I.
Svi udžbenici od 1. do 8. razreda iz obveznih i izbornih predmeta bit će besplatni za sve učenike osnovne škole, a nabava tih udžbenika financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
II.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način podmirenja troškova drugih obrazovnih materijala (radne bilježnice, zbirke, atlasi) za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2022./2023. iz proračuna Općine Brinje.
 
Kutije za tehnički i likovne mape financiraju roditelji u cijelosti.
 
III.
Pravo na financiranje troškova obrazovnih materijala u iznosu od 100% opravdanih troškova ostvaruju:
 
a) roditelji učenika koji pohađaju prvi razred OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika OŠ Luke Perkovića Brinje koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji troje i više učenika koji pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
c) korisnici zajamčene minimalne naknade čija djeca pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
d) roditelji učenika koji pohađaju OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu, a kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji.
 
IV.
Pravo na sufinanciranje troškova obrazovnih materijala u iznosu od 50% opravdanih troškova ostvaruju:
 
a) roditelji učenika koji pohađaju od 2. do 4. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji učenika od 5. do 8. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje ili učenika srednje škole, čiji mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci su od 1.500,00 kuna do 2.000,00 kuna po članu obitelji.
 
V.
Zahtjev za podmirenje troškova nabave obrazovnih materijala podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi Luke Perkovića Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Frankopanska 35, 53260 Brinje najkasnije do 30.09.2022. godine. 
 
Zahtjevi pristigli izvan roka neće se razmatrati.
 
VI.
Zahtjevu za (su)financiranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:
 
a) Presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) Potpisanu izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o mjesečnim neto prihodima u posljednjih šest (6) mjeseci po članu obitelji,
c) Račun sa specifikacijom za kupljene obrazovne materijale na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen),
d) Preslika računa na koji se vrši isplata
 
Zahtjevi bez priložene obvezne dokumentacije neće biti razmatrani.
 
VII.
Općina Brinje po udovoljenim zahtjevima sredstva će uplaćivati na račune podnositelja zahtjeva.
 
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
O P Ć I N S K I  N A Č E L N I K
 
Zlatko Fumić
 
Dostaviti:
- Osnovna škola Luke Perkovića, Brinje
- Računovodstvo, ovdje.
- Pismohrana, ovdje.