Odluka o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2023. godini

                  

               
REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BRINJE
OPĆINSKI NAČELNIK
 
KLASA: 402-02/23-01/01
URBROJ: 2125-4-23-02-30
Brinje, 01. ožujka 2023.godine
 
Temeljem članka 33. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) i članka 30. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21) i članka 27. st. 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Brinje od 21. prosinca 2021. godine te prijedloga Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava od 28. veljače 2023. godine Općinski načelnik donosi
 
ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava programima, projektima i manifestacijama koje
provode organizacije civilnog društva na području Općine Brinje u 2023. godini
 
I.
Prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih po „Javnom pozivu za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2023. godinu“, utvrđuje se namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti organizacijama civilnog društva iz proračuna Općine Brinje za 2023. godinu kako slijedi:
 
Redni broj
Prijavitelj
Bodovi (maks. 500)
Naziv programa/manifestacije
Odobren iznos
1.
UDRUGA ŽENA „PAVENKA
490
   „Redovna djelatnost“
5.310,00
 
 
2.
PD ŠKAMNICA
480
„Ispraćaj stare godine u podne“
2.050,00
3.
UDRUGA POSTOJIM,
478
„Logopedska pomoć djeci s teškoćama u Brinju“
3.980,00
4.
PD „ŠKAMNICA“
451
„Redovna djelatnost“
585.00
5.
UDRUGA SLIJEPIH LSŽ
397
„Brinje za nas“
1.400,00
6.
GOSPIĆKI GLAZBENI CENTAR – UDRUGA ZA KREATIVNI RAZVOJ UZ GLAZBU
377
„Glazbeni tečaj Brinje“
2.000,00
7.
KONJIČKI KLUB ANA
365
„Smotra konja i bambino cup LSŽ“
300.00
8.
KONJIČKI KLUB ANA
362
„Vuča trupac 2023.“
1.000.00
9.
KUD BRINJE
316
„Nad Gradinom misečina sija“,
1.500,00
10.
UDRUGA GLAZBENIKA NOTALIKA
302
„Castle rock festival“
2.000,00
11.
ZAVIČAJNA UDRUGA LIČANA „VILA VELEBITA“ SISAK
293
„Posjet Lici i Brinju“.
1.000,00
12.
 UDRUGA GLAZBENIKA NOTALIKA
283
„Pitka voda u kršu i utjecaj klimatskih promjena“
1.000,00
13.
KUD BRINJE
281
„Redovna djelatnost“
2.000,00
14.
 HRVATSKA UDRUGA ARS ORGANI SISCIAE
262
 
„Like Lika festival“
800.00
15.
OOUHDDR Općine Brinje
254
„Brinjski dragovoljci Domovinskog rata“
2.000,00
16.
UDRUGA LIPICE, Program „Plan rada i programa Udruge Lipice za 2023. godinu“
252
„Plan rada i programa Udruge Lipice za 2023. godinu“
2.000,00
17.
UDRUGA MARIJA MAGDALENA
252
„Organizacija sv. Marije Magdalene“
1.400,00
18.
UDRUGA LIPICE
250
„Opremanje kulturnog doma Lipice“
1.500,00
 
II.
            Općina Brinje će u roku od osam radnih dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava pisanim putem obavijestiti organizacije civilnog društva čiji programi ili projekti nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja njihova programa ili projekta uz navođenje ostvarenog broja bodova i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog programa ili projekta.
 
III.
            Obavijest o rezultatima Javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Općine Brinje, www.brinje.hr, i na oglasnoj ploči Općine Brinje.
 
 
 
IV.
            Prigovor se može podnijeti u pisanom obliku Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o rezultatima Javnog poziva. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visinu dodijeljenih sredstava.
            Podneseni prigovor ne odgađa izvršenje Odluke i daljnju provedbu postupka po Javnom pozivu. O prigovoru odlučuje pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Brinje u roku osam dana od dana primitka prigovora.
 
V.
Općina Brinje će s organizacijama civilnog društva kojima je odobreno financiranje programa ili projekta potpisati ugovor o financiranju u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.
U slučaju kada je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta Jedinstveni upravni odjel zatražit će dostavu revidiranog proračuna programa ili projekta kako bi planirani troškovi odgovarali dodijeljenim financijskim sredstvima u odnosu na predložene aktivnosti.
 
 
                                                                                   OPĆINSKI NAČELNIK
 
Zlatko Fumić
 
Objavljeno na službenoj stranici OPĆINE BRINJE