Općina Brinje: Javni natječaj za prodaju nekretnina

Preuzeto: brinje.hr


Na temelju članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 (pročišćeni tekst), te Odluke o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina na području Općine Brinje Općinskog vijeća Općine Brinje od 20. prosinca 2018. godine, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE BRINJE

I. Raspisuje se javni natječaj za prodaju:

1. k.č.br. 8370/16, koja u naravi predstavlja oranicu gradilište, površine 175 čhv, odnosno 629 m2, upisane u zk.ul.br. 2645, k.o. Brinje
- početna cijena: 20,00 kn/m2
2. k.č.br. 8370/17, koja u naravi predstavlja oranicu gradilište, površine 180 čhv, odnosno 647 m2, upisane u zk.ul.br. 725, k.o. Brinje
- početna cijena: 20,00 kn/m2
3. k.č.br. 8370/18, koja u naravi predstavlja oranicu gradilište, površine 183 čhv, odnosno 658 m2, upisane u zk.ul.br. 2627, k.o. Brinje
- početna cijena: 20,00 kn/m2
4. k.č.br. 578/5, koja u naravi predstavlja oranicu, površine 16 čhv, odnosno 58 m2, upisane u zk.ul.br. 2644, k.o. Brinje
- početna cijena: 20,00 kn/m2
5. k.č.br. 169, koja u naravi predstavlja zemljište u Porkulabi, površine 138 čhv, odnosno 496 m2, upisane u zk.ul.br. 124, k.o. Stajnica
- početna cijena: 8,00 kn/m2
6. k.č.br. 170, koja u naravi predstavlja zemljište u Porkulabi, površine 1068 čhv, odnosno 3841 m2, upisane u zk.ul.br. 124, k.o. Stajnica
- početna cijena: 8,00 kn/m2
7. k.č.br. 171, koja u naravi predstavlja kuću broj 25/B (učiona) i dvorište u Porkulabi, površine 203 čhv, odnosno 730 m2, upisane u zk.ul.br. 124, k.o. Stajnica
- početna cijena iznosi 35.541,30 kuna

II. Za parcele iz točke I. ovog Natječaja pravo sudjelovanja na Javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu stjecati vlasništvo nekretnina u Republici Hrvatskoj.

III. Za nekretnine iz točke I. podtočke 1. – 4. pravo prvokupa imaju vlasnici susjednih parcela.

IV. Svaki ponuditelj dužan je uplatiti jamčevinu u visini od 10% početne cijene nekretnine, na račun Općine Brinje HR3223400091803700006, model: 68, poziv na broj odobrenja: 7757-OIB na ime „jamčevina za kupnju nekretnine/a u k.o. _______________“. Izabranom natjecatelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene nekretnine/a, dok se ostalim natjecateljima jamčevina vraća u nominalnom iznosu po okončanju natječaja, tj. nakon donošenja konačne odluke o prodaji. Ako izabrani natjecatelj odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat jamčevine.
Natjecatelju koji ne uspije na natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 dana od donošenja Odluke o prodaji.


V. Ponuda mora sadržavati :

ime i prezime, adresu i OIB ponuditelja (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB (za pravne osobe), kontakt,
presliku domovnice ili osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba (za državljane RH), preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane, presliku isprave o upisu u sudski (trgovački), obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta (ne starije od 6 mjeseci do dana raspisivanja natječaja) za pravne osobe i obrtnike,
naznaku čestice odnosno nekretnine za koju se podnosi ponuda i ponuđena kupoprodajna cijena koja ne može biti niža od početno utvrđene cijene,
dokaz o plaćenoj jamčevini,
broj računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,e-izvadak ili original ili preslika zemljišno-knjižnog izvatka za parcelu ili parcele koje graniče sa parcelom koja je predmet prodaje. Izvadak ne smije biti stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja. Ovaj dokaz mogu dostaviti vlasnici susjednih parcela koji ostvaruju prednost pri kupnji

VI. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje, s naznakom: "Ponuda za kupnju nekretnina na području Općine Brinje", - NE OTVARAJ -.
Natjecatelji su ponudu za kupnju nekretnine/a dužni dostaviti u roku od 30 dana od dana objave natječaja.
Natječaj se objavljuje dana 13. siječnja 2019. godine u dnevnom tisku „Novi list“, web stranici Općine Brinje (www.brinje.hr) i na oglasnoj ploči Općine Brinje.

VII. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda ponuditelja koja zadovoljava uvjete iz natječaja i koji ponudi najvišu ponuđenu cijenu.

IX. Ukoliko više ponuditelja ponude za istu nekretninu istu cijenu koja je ujedno najviša, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja je ranije pristigla.

X. Općinsko vijeće ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj u cijelosti ili njegovom dijelu, odnosno ne prihvatiti nijednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu.

XI. O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u pisanom obliku u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

XII. Porez na promet nekretnina snosi kupac.

XIII. Ponuditelji, čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, dužne su nakon primitka Odluke o izboru zaključiti kupoprodajne ugovore sa Općinom Brinje kao prodavateljem.
Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od kupnje odnosno sklapanja kupoprodajnog ugovora u roku koji naknadno odredi prodavatelj ili ako ne uplati ugovoreni iznos u roku, nekretnina će se prodati ponuditelju čija ponuda zadovoljava uvjete iz natječaja i koji je ponudio slijedeću najvišu cijenu.

XIV. S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor kojim će se urediti rok, način plaćanja i prijenos vlasništva nad kupljenom/im nekretninom/ama.

XV. Informacije o nekretninama mogu se dobiti na telefon: 053/701-270, 053/701-262.

KLASA: 940-01/18-01/09
URBROJ: 2125/04-19-03
Brinje, 09.01.2019.

Predsjednik Povjerenstva
Milan Kolak, dipl.ing.šum.