Lički forum
Lički forum ZK Stajnica  
Rujan 20, 2020, 03:57:37 *
Dobrodošli, Gost. Molimo, prijavite se ili se registrirajte.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i duljinom prijave
 
 Stranica: [1]
  Ispis  
Autor Tema: USTASKA MILICIJA - UDBINA  (Posjeta: 16039 )
0 Članova i 1 Gost pregledava ovu temu.
sljeme
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 9

privat privat privat
Profil
« : Svibanj 30, 2008, 01:55:30 »

USTA[KA MILICIJA - UDBINA

Tiekom 1941 godine su talijanske vojne vlasti, na podru~ju Krbavskog polja, po~ele osnivati prete`no ~etni~ke seoske stra`e, koje su im slu`ile zbog boljeg osiguranja cestovnih pravaca a po potrebi i kao vodi}i u njihovim vojnim pokretima na nepoznatom terenu Like i ju`nog Korduna.

Tek po~etkom 1942 godine taljani dozvoljavaju osnivanje seoske milicije i u hrvatskim selima, na podru~ju Krbave, sa sjedi{tem u Udbini.

Dana 29. o`ujka 1942 godine je, u Udbini, nadporu~nik UV Ilija SERTI], ustrojio zapovjedni~tvo Usta{ke milicije. Nije poznat njegov sastav a prema nekim neprovjerenim podatcima u njoj se bilo okupilo oko 600 hrvatskih seljaka, starijih od 30 godina. Mladji su bili u redovnim vojnim postrojbama. Ubrzo je ova milicijska postrojba prerasla u Udbinjsku posadnu bojnu.

Skupa sa ostalim postrojbama HOS-a u sastavu zapovjedni~tva u Gospi}u, a ponekad i sa talijanskim vojnim jedinicama, ova milicijska postrojba je vodila, du` Krbavskog polja, niz borbi razli~itog intenziteta i trajanja, sve u cilju o~uvanja slobodnog cestovnog prometa na ovom za Gospi} izuzetno va`nom putu.

Posebno su te{ki i krvavi bili bojevi koji su vodjeni izmeedju 3. i 6. lipnja te ponovo jo{ ja~i i krvaviji, od 22. do 28 kolovoza 1942 godine, yijekom kojih su odmetnici do`ivjeli te`ak poraz.

Za neposredno u~e{}e u tim bojevima i izkazanu primjernu hrabrost, nadporu~nik SERTI] je odlikovan kolajnom za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} II. stupnja (velika srebrna) pa je, sa 1. prosinca 1942 godine, promaknut u ~in djelatnog satnika Usta{ke vojnice, sa ~inoredom od 3. kolovoza 1942 godine.

Za izuzetno hrabro i poduzetno predvodjene Udbinjske Usta{ke milicije koja se u tim krajevima odr`ala sve do kraja 1942 godine, pa i tada se morala povu}i ne zbog prevlasti odmetni~kih jedinica ve} zbog grube izdaje talijanskih snaga, koje su se iznenadno povukle i time, napustiv{i niz posada, te krajeve izru~ile na milost i nemilost bolj{evika, odlikovan je Vojni~kim redom “@eljeznog Trolista” IV. stupnja (588/44).

Povukav{i se u Gospi}, djelovali su kao samostalna postrojba, sve do 15. velja~e 1943 godine. Tada su bili preustrojeni a ljudstvo razporedjeno u ostale Li~ke bojne.

U te`kim bojevima su, do 27.VII.1942 godine poginuli usta{ki milicioneri Ivan KRZNARI], Nikola RUB^I], Stjepan RUB^I] i Jure SENTI], pa su, za primjernu hrabrost i osobnu po`rtvovnost, odlikovani kolajnom za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} II. stupnja (velika srebrna) (970/42).

Za izuzetno juna~tvo su, kolajnom za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} III.stupnja (mala srebrna), odlikovani milicionerski vodnici i zapovjednici manjih posada, Franjo PAVLI^I], Stjepo RAJKOVI], Ivan RUB^I], Mile SABLJAK, Milan SABLJAK i Ivan STO (979/42) te milicioneri - strojni~ari Mile CRNKOVI], Joso CVITKOVI], Joso JANDRILOVI], Marko KRMPOTI], Tomo KRZNARI], Mile KRZNARI], Antun  LISAC, Stjepan MATASI], Djuka RAJKOVI], Mile RAJKOVI], Mile SERTI],  
Luka SERTI], Ivan SERTI], Joso SERTI] i Luka SERTI] (980/42).

Kolajnom za hrabrost Poglavnika Ante Paveli} IV. stupnja (bron~ana) za primjerenu hrabrost (985/42) odlikovani su milicioneri:

Mile BI^AN,       Stipe CVITKOVI],   Joso MESI],      Milan SERTI],
Ivan BLA@ANIN,    Ivan DADI],       Ilija MIKULI^I],  Luka SAMAC,
Josip BLA@ANIN,  Ivo DUBRAVAC,     Joso MIKULI^I],   Tomo [U[NJAR,
Jure CREKOVI],   Jure DUBRAVAC,    Luka MIKULI^I],  Ilija TI^AK,
Mile B. CRNKOVI], Mile GA{PAROVI],  Marko MU[ETA,   Ante TRTANJ,
Ivo CRNKOVI],    Nikola GA{PAROVI], Joso PAPE@,      Mate TUTEKOVI],
Ilija CVITKOVI],   Ivo KOVA^I],      Dane PI[^EVI],   Stipe @UPAN,
Marko CVITKOVI], Joso KRMPOTI],    Marko PI[^EVI],  Ivan [URLOVI],
Luka CVITKOVI],   Mile KRZNARI],   Ivan SERTI],

Za zasluge u obslu`ivanju zdrastvenog pomo~i{ta i izuzetnu brigu o ranjenicima u uvjetima te`kih borbi, odlikovani su Bron~anom kolajnom krune kralja Zvonimira s hrastovim gran~icama, pomo~ni milicioneri - bolni~ari Ilija RAJKOVI] i Ivan M. SERTI] te bolni~arke Marija SERTI] i Marija SABLJAK (943/42).

Posebno je vrijedan pa`nje uzor njihove suseljanke, priu~ene bolni~arke Kate MIKULI^I]. Sa ostalima je sudjelovala u svim borbama koje su se vodile oko Udbine. Pri tome je, i pod naj`e{}om vatrom odmetnika koji nijesu po{tivali oznaku Crvenog Kri`a koju je nosila, obslu`ivala ranjene borce, iznose}i ih sa boji{tnice, ponekad i sama, na ledjima. Tako je i dana 20. kolovoza 1942 godine, iznose}i ranjenike sa prve borbene crte, i ako nenaoru`ana i vidno ozna~ena propisanim znakom  Crvenog Kri`a, ubijena po odmetnicima. Posmrtno je odlikovana Srebrnom kolajnom krune kralja Zvonimira s hrastovim gran~icama (941/42).

Pomo~ni milicioneri Ivan KRMPOTI], Stipe L. KRMPOTI], Mile MIKULI^I], Mile PI[^EVI], Jakov PINTAR, Ivan M. SERTI] i Ivan TI^AK, i ako stariji ljudi, odlikovali su se primjernom odva`no{}u prilikom dotura streljiva i hrane postrojbama u prvim borbenim redovima, ~esto se kre~u}i pod neposrednom odmetni~kom vatrom, pa su odlikovani @eljeznom kolajnom krune kralja Zvonimira s hrastovim gran~icama (945/42).

Ovo su, na`alost, jedini vjerodostojni poimeni~ni podatci o sastavu te izuzetno hrabre hrvatske dragovolja~ke vojne postrojbe, koja se - u vrlo te`kim uvjetima, ometana po talijanima i njihovih slugu ~etnicima bez redovne obskrbe i nov~anih primanja (mazde), daleko od ve~ih vojnih sredi{ta i postrojbi, izuzetno po`rtvovano i hrabro borila protiv sve prisutnijih ~etni~ko - bolj{evi~kih bandi.

Nakon vi{e mjese~ne, izuzetno djelotvorne obrane Udbine i Krbavskog polja, nakon {to su taljani napustili svoje postave te na taj na~in ostavili na{e relativno slabo naoru`ane posade
bez podr`ke te`eg oru`ja, posebno minobaca}a svih vrsti, morali su se povu}i i na{i ljudi.

Skupa sa obiteljima, stokom i ~itavom pokretnom imovinom, evakuirani su sa svojih vjekovnih ognji{ta, pa su, pod za{titom XXXII-ge djelatne bojne bojnika Ventura BALJKA, prevezeni najprije u Gospi} a otale postupno u Zagreb. Kada im je bio pripremljen smje{taj,
naseljeni su prete`no u podru~ju Podravine, u napu{tenim ku~ama Soluna{a.
Mladji, neo`enjeni ljudi su i dalje ostali u Gospi}u pa su, razporedjeni po bojnama Usta{ke vojnice, nastavili braniti svoju Liku od vjekovnih im neprijatelja Vlaha i Karavlaha koji su se sada pretvorili u Srbe.

Potrebno je napomenuti da su 1945 godine, po zavr{etku rata, hrvatski i srbski bolj{evici, podjednako krvavo, organizirali hajku na te razseljene Udbinjane. Gdje god su uhvatili ma i jednog, dovla~ili su ga u Gospi}. Tu su organizirali nekakvo ruglo od “narodnog suda”, koji ih je sve redom osudjivao na smrt.

Ali su svi, prije smrti, prolazili kroz ne~uvene torture, koje je mogla izmisliti jedino otrovna srbsko-bolj{evi~ko-~etni~ka mr`nja na hrvatski narod. Poznata je sudbina bojnika Ilije SERTI]A, sve~enika Mate MOGU[ i brojnih drugih, nakon “saslu{anja” ih ni najbli`a rodbina nije mogla prepoznati.

Bila je to “pravda” na{ih li~kih “antifa{ista”.


Sva prava pridr`ana. Nijedan dio ovoga materijala, "IV. STAJA]I DJELATNI SDRUG" za knjigu "POVIEST HOS-a 1941-1945", ne mo`e biti pretiskan ili umno`en u bilo kojoj formi ili na bilo koji na~in bez pismene dozvole urednika knjige, Dragutin [~uric, 2/1 Keady Way, WETWORTHVILLE 2145, NSW, Australia.
Evidentirano
Ličan
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 530


Profil
« Odgovor #1 : Svibanj 30, 2008, 09:24:45 »

Sljeme,
imaš li kakvih fotki iz tog vremena
Evidentirano
sljeme
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 9

privat privat privat
Profil
« Odgovor #2 : Svibanj 31, 2008, 07:05:00 »

Citat: Ličan
Sljeme,
imaš li kakvih fotki iz tog vremena


Postovani gospodine!

Ja sam malo prestar a kako bi razumio satrovacki zargon. S toga Vas uljudno molim kako bi mi postavili tu recenicu u pravopisu hrvatskog jezika.

Jeli vidite dokle nas je ta cetnicko-komunjarska bagra dovela!
Pa tko ih nece mlatiti?!
ZDS!
Evidentirano
Ličan
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 530


Profil
« Odgovor #3 : Lipanj 01, 2008, 11:11:56 »

Sljeme,
kad bi se ja i ti sreli uživo onda bi vidil s kim imaš kontakt: nikakva "komunistička ili četnička bagra" već jedan domoljub s vrlo visokim ugledom i statusom među mojim Ličanima a posebno Stajničanima, Lipičarima i Brinjacima u cjelini.
Evidentirano
sljeme
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 9

privat privat privat
Profil
« Odgovor #4 : Lipanj 01, 2008, 03:17:19 »

Citat: Ličan
Sljeme,
kad bi se ja i ti sreli uživo onda bi vidil s kim imaš kontakt: nikakva "komunistička ili četnička bagra" već jedan domoljub s vrlo visokim ugledom i statusom među mojim Ličanima a posebno Stajničanima, Lipičarima i Brinjacima u cjelini.


Postovani g. Lican!

Dokaz mojoj tvrdji, je Vas cj. odgovor kojim ste upravo potvrdio  moju predpostavku, kako nas dva Hrvata ja iz ustaske emigracije a Vi iz Hrvatske (licke gore list) posljedicama vladavine cetnickoboljsevicke bagre nas je dovela, kako se nas dva ne razumujemo, a oboje tvrdimo kako govorimo hrvatskim jezikom. E pa sada tko je u pravu a tko je u krivu, neka odluce ostali posmatraci.

No mislim kako je Vama nepoznato da ta balkanska internetska riec "FOTKA" jest beogradski proizvod - srpskim mahera, koji su je
na vrlo profinjen i podmukao nacin uvrijezili medju Hrvatima u hrvatskoj. U niti jednom englezkom riecniku ne pronalazimo ni slican sadrzaj rieci, koji bi se odnosio na slikopis.

Ince ja sam bio vojnik kod generala Bobana, gdje je i moj Otac imao ucesca kao dopukovnik. Inace nalazim se u ustaskoj emigraciji 2/3 moga zivota i nikada se ne zelim vratiti u tu balkansku kusojebnicu kojoj su Mosa Pijade, milovan Djilas i Gjuro Pucar odredili danasnje granice.

Sto se tice slikopisa iz NDH ja ih posjedujem oko 7000 komada, odnosno sve sto je bilo sakupljeno u urednistvu "DRINE" i "HRVATSKE" i 6 rola filmova od po 35 min.  

Meni nije bila namjera Vas vrijedjati ili omalovazavati, jer Vi svi koji ste zivili pod zvjedom izpod koje je bila kokarda, niste imali drugog izlaza i mogucnosti pa ste zato takvi kakvi jeste.

Meni je vrlo zao sto ste se nasli tako duboko pogodjen zbog te srbske rieci, no sto mozemo sve to ide u zivotno izkustvo!

Za Dom  - Spremni!
Hrvatski Ustasa
Evidentirano
Lipice
Novi član
*
Offline Offline

Spol: Muški
Postova: 1129


http://www.facebook.com/#!/groups/44928721496/

351463115 lipicetv@hotmail.com
Profil WWW
« Odgovor #5 : Lipanj 01, 2008, 06:45:38 »

U Hrvatskoj se naziv fotografija pojavljuje prvi puta u oglasu na njemačkom jeziku koji je Ludwig Gollob, Photograph und Daguerrotypist, dao u Agramer Zeitung br. 144, 25. travnja 1850.

I za fotografiju je nađen hrvatski iskaz svjetlopis koji uvodi Bogoslav Šulek. Kao pandan svjetlopisu tj. fotografiji u Nezavisnoj državi Hrvatskoj film je nazvan primjerenim hrvatskim nazivom slikopis, koji se iz više razloga nije održao. Znakovito je da u hrvatskom jeziku starije značenje riječi slikopis iskazuje izradbu slika sa svetim temama odnosno ikonografiju dok se riječ slikopisanje i slikopisalac odnosi na slikanje i slikara. Prema tome iako tada prvi puta korištena za imenovanje filma ta riječ nije nezgrapna kovanica nastala u razdoblju Nezavisne države Hrvatske kako se to često navodi.

Naša je filmska praksa prepuna engleskih, njemačkih i francuskih termina i mnogo je tuđica ostalo neprevedeno, a neki termini koji postoje u hrvatskom jeziku su zanemareni. Koliki je nemar i inercija prema hrvatskom filmskom nazivlju kazuje i imenovanje onog početnog dijela filmskog djela koji je određen za naslovni prostor i obavijesti o protagonistima i stvarateljima filma. Iako za to postoji odrednica zaglavlje, mi ga usrdno nazivamo špica, a kada se nalazi na završetku filma odjavna špica (!).

Autor i urednik
prof. Enes Midžić
Akademija dramske umjetnosti Zagreb
**********************************************************
Svjetlopis bi bila i mozda najbolje riec jer je najbliza originalu rieci:
staro grcki: φῶς (fos)= svetlo  i staro grcki: γράφειν (grafis) ca znaci pisati.. po tome bi bilo najbolja riec svjetlopis

Mislim da bi se ipak trebali vratit tiemi a ne sad neke pojedine rieci komentirat...

Tiema i podatci su jako interesantni tako da bi vas sve zamolil da se vratite. onome kako na naslovu pise "USTASKA MILICIJA - UDBINA"... Fala
Evidentirano

Lee Chan 4 life
sljeme
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 9

privat privat privat
Profil
« Odgovor #6 : Lipanj 07, 2008, 02:31:48 »

Citat: Lipice

**********************************************************
Svjetlopis bi bila i mozda najbolje riec jer je najbliza originalu rieci:
staro grcki: φῶς (fos)= svetlo  i staro grcki: γράφειν (grafis) ca znaci pisati.. po tome bi bilo najbolja riec svjetlopis

Mislim da bi se ipak trebali vratit tiemi a ne sad neke pojedine rieci komentirat...

Tiema i podatci su jako interesantni tako da bi vas sve zamolil da se vratite. onome kako na naslovu pise "USTASKA MILICIJA - UDBINA"... Fala


Postovani g. Li[pice!

Vidi se po Vasem nastupu kako ste dosljedan kao na forumu croatia.ch, samo sa razlikom kako ja nisam Vas pajdas Pravas ili Mutni ili ostali jugotipovi.

Mozete li mi objasniti zasto niste ragirali na pisanje g. Licana, koji mi je postavio pitanje?????????????

Jer i ako ste u Svici, neznam dali Vam je intelektulna moc jednogsvicarca.

Toliko od mene
ZDS!
Evidentirano
Lipice
Novi član
*
Offline Offline

Spol: Muški
Postova: 1129


http://www.facebook.com/#!/groups/44928721496/

351463115 lipicetv@hotmail.com
Profil WWW
ok
« Odgovor #7 : Lipanj 07, 2008, 05:32:41 »

Ma sve u riedu sljeme...

Vratimo se tiemi. A kad i ca cu ja napisat to prepustite meni.
Evidentirano

Lee Chan 4 life
GROF
Novi član
*
Offline Offline

Spol: Muški
Postova: 1060Profil WWW
« Odgovor #8 : Lipanj 16, 2008, 01:53:58 »

...ŠTOVANI GOSPODINE SA FORUMA; sljeme...

   LIPO VAS JE ZA ČITAT., POGOTOVO VAS IZ DALEKOGA SVITA KI STE PUNO, PUNO TOGA PROŠLI PO DALEKOM BELOM SVITU., A BILO BI LIPO KADA BI VI MOGLI, A I TILI., (A GORI NAPRVO STE NAPISALI) KAKO IMATE PUNO SLIKICA - SLIKOPISA IZ ONOGA VREMENA, KE BI BILE SVAKAKO ZA POGLJEDAT, A UJEDNO I ZA NAUČIT IZ NJI O STAROME I PROŠLOME VREMENU., UJEDNO NEBI IŠLE U ZABORAV..., A MI, MI MLADI SVAKAKO BI PUNO SAZNALI O NAMA NE-PROŽIVLJENOM VREMENU, STVARIMA I DOGADJAJIMA...   UNAPRVO VAM FALA!!!


   ...MA MORAM JOŠ SAMO DODAT NA KRAJU OVOGA MOGA PISMA,
KAKO GOD JA NEZNAM NIŠ O VAMI, NEPOZNAM VAS., TAKO ISTO NE POZNAM NI FORUMAŠE; LIČAN I lipice., ZNAM VAS SVE SKUPA UGLAVNOM IZ PISANJA SA OVOGA LIČKOGA - NAJBOLJEGA FORUMA., PA SAM VAM SAMO TIL JOŠ DODAT U SVEZI GLEDE GORE NAPISANOGA OD STRANE VAS., A ZA NAŠU HRVATSKU., KAKOVA JE ONA., I TAKO TO..., MA DRAGI MOJ FORUMAŠ; sljeme., I DOBRA JE KAKOVA JE BILA PRILIKA., MA ZAMISLITE DA SMO SVI IŠLI IZ TE I TAKOVE HRVATSKE ĆA, VAN,  KAKO VI NAVODITE., ILI ONI KOJI SU IŠLI VAN I ĆA., I VRATILI SU SE IZ DALEKOGA SVITA., DA VRATILI., I NARAVNO, OVA NAS "ŠAČICA" ČA NAS JE OSTALA U HRVATSKOJ., MI SMO KAKO VI OTPRILIKE NAVODITE NE TAKO DOBRI HRVATI., PRIMJERICE KO VI...

...A DA NAS NI?., DA SMO SVI IŠLI VAN POPUT VAS., DA SE NIKO NI VRATIL?., DA NIKO NI OSTAL U HRVATSKOJ?., KAKOVA BI ONDA BILA HRVATSKA...Š?, MA KAKO MI, PO VAMI, MOŽDA, BILI NE TAKO DOBRI KO "VI"., ETO!!!...,USPILI SMO NEŠTO I SAČUVAT OD NAŠE SVETINJE., JEDNE NAM I JEDINE HRVATSKE..., SUVERENE, SAMOSTALNE I MEDJUNARODNO PRIZNATE., OD NARODA., OD SAMOGA DRAGOGA BOGA!!!    

...GOSPODINE!   sljeme..., MA LJUDI KI SU IŠLI VAN I POPUT VAS., MA I ONI - VI., MA I VI STE PUNO, PUNO U NEKIM MOMENTIMA MOŽDA I PREVIŠE POMOGLI HRVATSKU!!!   BOG VAS BLAGOSLOVIO!!!

VJERA U BOGA I HRVATSKA SLOGA! - BOG I HRVATI!

...ČEKAM - O  VAŠE SLIKOPISE., I NEMOJTE SE LJUTIT., MA VI NAM MORETE SAMO SVIMA SKUPA POMOĆ DA NAŠU JEDINU HRVATSKU JOŠ I SAMO BOLJE UREDIMO I IZGRADIMO!!!

   BOG!!!
Evidentirano

GROF
Ličan
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 530


Profil
« Odgovor #9 : Lipanj 16, 2008, 09:04:56 »

Ja sam za toleranciju i svatko je dobro došao na ovaj FORUM tko je tolerantan. Za one druge ovdje nema mjesta.
Evidentirano
sljeme
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 9

privat privat privat
Profil
« Odgovor #10 : Lipanj 21, 2008, 12:15:18 »

Citat: Ličan
Ja sam za toleranciju i svatko je dobro došao na ovaj FORUM tko je tolerantan. Za one druge ovdje nema mjesta.[/quo

Vidi vidi! Pravi beogradski dasa!
Evidentirano
Ličan
Novi član
*
Offline Offline

Postova: 530


Profil
« Odgovor #11 : Lipanj 21, 2008, 01:30:41 »

Neznam u koju bi kategoriju tebe ubacio. Ali... ostajem bez komentara i time sam sve rekao...
Evidentirano
 Stranica: [1]
  Ispis  
 
Skoči na:  

UseBB Port by Gaia Lički forum ZK Stajnica | Powered by SMF 1.1.10. © 2005, Simple Machines LLC. All Rights Reserved.